Закриване на фирма

Ликвидацията е процедура, при която едно търговско дружество (фирма) се прекратява, осребрява се имуществото му и се заличава от Търговския регистър. След заличаването дружеството престава да бъде субект на правото.

Към прекратяване с ликвидация се пристъпва в случаите, в които дружеството няма дейност. Въпреки, че няма дейност обаче, всяко търговско дружество има задъл-жения по Закон да изготвя и публикува годишни финансови отчети, да подава годишни данъчни декларации, месечни декларации по ЗДДС и др., като в противен случай носи отговорност и му се налагат санкции (глоби).

В практиката най-често фирмите се прекратяват с ликвидация по волята на съдружниците. Това е т. нар. доброволна ликвидация, която се различава от принудител-ната ликвидация, съпътстваща производството по несъстоятелност.
За разлика от регистрацията на търговско дружество, което отнема само една седмица, ликвидацията е продължителен процес и протича за повече от 7 месеца.
Основните етапи на процедурата по прекратяване с ликвидация са два: „прекратяване” и „заличаване” и всеки от тях се вписва в Търговския регистър.

ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЛИЧАВАНЕ НА ФИРМА

1. Дерегистрация по ЗДДС в ТД на НАП /срок – до 14 дни/, ако дружеството е регистрирано по Закона за ДДС;
2. Заявление по чл.77 от ДОПК за прекратяване на юридическо лице по образец в ТД на НАП по адресна регистрация - Удостоверението се издава в срок до 60 дни от постъпване на уведомлението.
3. Заявление - Декларация на осн. чл.5, ал. 10 от КСО в НОИ, че няма наети лица на трудов договор /срок до 14 дни/.
4. Заявление по образец съгласно Приложение № Б6 от Наредба № 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация (чл. 48 от Наредба № 1). Заявлението се подава от ликвидатора /управителя/.
5. Документ за внесена държавна такса.


С решението за прекратяване на дружеството се избира и ликвидатор/и.

В случай, че не е избран ликвидатор, за такъв се счита управителят (чл. 156, ал. 2 от ТЗ). Оправомощените лица са ДЛЪЖНИ да поискат вписването в 7-дневен срок от възникване на обстоятелството, подлежащо на вписване (чл. 6, ал. 2 от ЗТР).

След изтичане на шест месечния срок от обнародване на поканата в Търговски регистър е необходимо да се подготвят документи за заличаването на ООД/ ЕООД от Търговския регистър.
Искане за прекратяване до Търговски регистър /Необходими документи за подаване в Търговския регистър/

1. Заявление по образец съгласно Приложение № Б6 от Наредба № 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация (чл. 48 от Наредба № 1). Заявлението се подава от ликвидатора /управителя/.

2. Протокол - решение на общото събрание на съдружниците, с което е прекратено дружеството, избран е ликвидатор и е определен срока за ликвидация. При ЕООД е необходимо решение на едноличния собственик на капитала; Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от общото събрание на дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество.

3. Нотариално заверено съгласие с образец от подписа (спесимен) на новоизбра-ния ликвидатор;

4. Покани за свикване на общо събрание до съдружниците и доказателствата, че са връчени. Изключение може да има, когато решението е взето неприсъствено, или протоколът за приемане на решението е подписан от всички съдружници и от който е видно, че всички съдружници са присъствали на общото събрание (чл. 21, ал. 3, т. 3 от Наредба № 1);

5. Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

6. квитанция за внесена държавна такса.

7. Копие от личната карта на управителя на ООД/ЕООД и на лицето, назначено за ликвидатор;

8. Копие от актуалния учредителен акт на дружеството
Баланс на фирми в ликвидация;

Забележка:

При промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване, случили се през периода на ликвидация, се заявяват за вписване с ново заявление по образец съгласно Приложение №Б6, като в група "Идентификация", поле № 1 "ЕИК" се посочва единният идентификационен код на търговеца и фирмата (наименованието), с която е вписан. Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а другите полета не се попълват (чл. 50, ал. 1 и 2 от ТЗ). Такива обстоятелства могат да бъдат смяна на ликвидатора, удължаване на срока на ликвидация, решение за продължаване на прекратената търговска дейност и др. Към заявлението се прилагат съответните документи, посочени по-горе (чл. 48 и 50 от Наредба №1).

Дружеството се представлява и управлява от ликвидатора. Той се явява оправомощено лице да иска вписване на обстоятелства, възникнали през този период и подлежащи на вписване. Затова заличаването на ООД/ЕООД от търговския регистър става по искане на ликвидатора, който представя пред службата по регистрация следните документи (чл. 21, ал. 3 от Наредба № 1, чл. 273, ал. 1 от ТЗ).

 

 

 

UslugaBG.com - София - Благоевград - Сандански

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. - Skype: uslugabg

 

 

 

 

 

ПечатЕ-мейл

Заявка за обратно обаждане Въведете телефонния си номер и ние ще Ви се обадим!
Изисква се Name
Се изисква за телефон
Благодаря. Вашата заявка е приета. Ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Perfect Everything in Everyway